Infektioidentorjunnan erityispätevyys

Lääkäreiden sairaalahygienian erityispätevyyden nimi on vaihtunut infektioidentorjunnan erityispätevyydeksi 1/2023. Covid-19 pandemian aikana on tullut selväksi, että tartuntojen torjunnassa eivät riitä sairaaloiden toimenpiteet, vaan torjuntatoimia tarvitaan myös muissa sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa ja myös terveydenhuollon ulkopuolella. Huomattava osa epidemioiden torjunnasta on tapahtunut kunnissa ja koskettanut koko kansaa.  Infektiolääkäreiden ja kliinisten mikrobiologien lisäksi tartuntojen torjunnan suunnittelussa, ohjeiden laatimisessa ja käytännön organisoimisessa merkittävän työn ovat tehneet perusterveydenhuollon erikoislääkärit, jotka usein ovat toimineet kuntien tartuntataudeista vastaavina lääkäreinä.  Terveydenhoidon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Jatkossa kuntien tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden lakisääteiset velvollisuudet koskien hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa, seurantaa ja vastustuskykyisten mikrobien leviämisen ehkäisyä siirtyy hyvinvointialueiden tartuntatautilääkäreiden vastuulle. Nämä voivat olla muunkin erikoisalan lääkäreitä kuin infektiosairauksien tai kliinisen mikrobiologian erikoislääkäreitä.

Suomen Lääkäriliiton hallitus perusti sairaalahygienian erityispätevyyden 21.9.1994, ohjelma on tarkistettu 31.1.2023.

Tavoite

Erityispätevyyden tarkoituksena on alalla työskentelevien parissa lisätä kiinnostusta infektioidentorjuntaan sekä osoittaa alalla saavutettu erityisosaaminen.  Erityispätevyyden vaatimuksissa huomioidaan käytännön infektioiden torjuntatyö ja toiminta erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä sairaaloissa, pitkäaikaishoidossa ja avoterveydenhuollon tartuntatautiyksiköissä. Lisäksi huomioidaan teoreettinen epidemiologinen osaaminen, valtakunnallinen ja alueellinen opetustoiminta sekä aktiivinen toiminta infektioiden ehkäisyyn ja diagnostiikkaan keskittyvässä tutkimus- ja julkaisutoiminnassa kotimaassa sekä ulkomailla. Pohjakoulutuksessa hyväksytään infektiosairauksien ja kliinisen mikrobiologian lisäksi myös muita erikoisaloja.

Lisätietoja

Hallituksen jäsen Teija Puhto, teija.puhto(at)pohde.fi. Hakemukset voi lähettää osoitteeseen Infektioyksikkö PL 10 90029 OYS.

Ohjelma ja hakulomake ovat myös Lääkäriliiton verkkosivuilla (hakulomake tulossa tälle sivulle) osoitteessa: https://www.laakariliitto.fi/palvelut/koulutukset/erityispatevyydet/infektioidentorjunta/

Taustaa

Lääkäriliiton hallitus perusti sairaalahygienian erityispätevyyden 21.9.1994 Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry:n (Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry:n on yhdistyksen aiempi nimi) ja Suomen Mikrobiologit -alaosaston esityksestä.

Erityispätevyysohjelman vaatimukset

Pohjakoulutus

 • Infektiosairauksien erikoislääkäri
 • Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
 • Muu soveltuva kliininen erikoislääkärin koulutus, (esim. yleislääketieteen tai terveydenhuollon erikoislääkäri, kirurgian erikoisalat, lastentaudit)

Käytännön palvelu

A. Työ erikoislääkärinä

Oman erikoisalan työtä 2 vuotta erikoistumisen (pohjakoulutus) jälkeen.

B. Muu jatkokoulutuspalvelu 18 kk (kohtien 1-3 palvelua minimi n. 12 kk, maksimi 15 kk)

1 Toimiminen kunnan/sairaanhoitopiirin/hyvinvointialueen infektioidentorjunnan vastuulääkärinä tai aktiivisena jäsenenä infektioidentorjuntayksikössä

2 Työ Kliinisen mikrobiologian laboratoriossa infektioiden torjuntaan liittyen (esim. yhteistyö infektioidentorjuntatiimien kanssa, työryhmien jäsenyydet, työskentely infektiolääkärin työparina) 

3 Työ infektioepidemiologisessa yksikössä THL:ssä tai ulkomailla.

4 Valtakunnallinen tai alueellinen koulutustoiminta: Esitelmät esim. Infektioidentorjuntapäivillä, Tartuntatautipäivillä, alueellisissa koulutustilaisuuksissa. Hyväksytään enintään 3 kk palvelua.

5 Kirjallinen toiminta infektioiden torjuntaan liittyen:

 • oppikirjatekstit, Duodecim, Lääkärilehti, Infektioidentorjuntalehti
 • valtakunnalliset/alueelliset ohjeistukset

Hyväksytään enintään 3 kk palvelua (referenssit/todistus esimieheltä/esimerkkejä kirjallisista ohjeista).

6 Hoitoon liittyviin infektioihin tai infektioiden torjuntaan liittyvä tieteellinen tutkimustyö. Hyväksytään enintään 3 kk palvelua.

7 Yhdistystoiminta: Toiminta Suomen Infektioidentorjuntayhdistys ry:n hallituksessa, Infektioidentorjunta-lehden toimituskunnassa (2 v. toiminta = 3 kk palvelua, korkeintaan 4 v. toiminta = 6 kk palvelua).

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

C. Kurssit sairaalainfektioiden torjuntaan liittyen, 80 tuntia

Kurssit infektioiden torjuntaan liittyen, 80 tuntia (hakija erittelee)

Kotimaiset kongressit (maksimi 60h):

 • Infektioidentorjuntapäivät, Tartuntatautipäivät
 • muut vastaavat (yleiskokouksissa laskettava, mikä osa liittyy infektioidentorjuntaan)

Ulkomaiset kongressit: (maksimi 60h):

 • Pohjoismaiset infektioidentorjuntapäivät
 • Hospital Infection Society (Englanti) – kongressit
 • ICPIC, ESCAIDE
 • IDweek ja ECCMID soveltuvin osin
 • SHEA
 • muut vastaavat (yleiskokouksissa laskettava, mikä osa liittyy infektioidentorjuntaan)

Kurssit (maksimi 60h):

 • Tampereen yliopiston kurssit (Global Health, Rokotus, Infektioepidemiologia)
 • Göteborgin yliopiston infektioidentorjuntakoulutukset
 • ECDC:n ja CDC:n järjestämät koulutukset infektioiden sekä mikrobilääkeresistenssin torjunnassa
 • Muut vastaavat

Lisätiedot ja hakumenettely

Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä, hakulomake word-muodossa

Erityispätevyyshakemus käsitellään Infektioiden torjunnan erityispätevyystoimikunnassa, jota johtaa Suomen infektioidentorjuntayhdistyksen puheenjohtaja. Muina jäseninä toimivat kaksi infektiolääkäriä ja 1-2 kliinistä mikrobiologia sekä tarvittaessa Suomen infektioidentorjuntayhdistyksen hallituksen halutessaan nimeämiä jäseniä (1-2 henkilöä). Toimikunnan jäsenillä on oltava Infektioiden torjunnan (aiemmin sairaalahygienia) erityispätevyys. Toimikunta esittää käsittelyn perusteella erityispätevyyden myöntämistä Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunnalle, joka antaa erityispätevyydestä todistuksen. Käsittelyn päätöksestä voi valittaa Lääkäriliiton hallitukselle. Toimikunta voi tarvittaessa tehdä myös välipäätöksiä koulutuksen osan hyväksymisestä.

Hakulomake