Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt – Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry

1 § Yhdistyksen nimi on Infektioidentorjuntayhdistys ry – Smittskyddsföreningen i Finland ja kotipaikka Helsingin kaupunki.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta ja henkilökunnan työsuojelua edistämällä sairaala- ja laitoshygieniaa ja kiinnittää erityistä huomiota sairaala- ja laitosinfektioiden torjumiseen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia sekä luento- ja esitelmätilaisuuksia, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, suorittaa varojen hankintaa myyjäisten, arpajaisten ja keräysten avulla sekä ryhtyä muihinkin sairaala- ja laitoshygienian edistämistä tarkoittaviin samanlaisiin toimiin.
3 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan ottaa sairaala- ja laitoshygienian kehittämisestä kiinnostuneita terveydenhuollon virka- tai toimihenkilöitä sekä muita hallituksen sopiviksi katsomia henkilöitä. Sairaala- ja laitoshygienian kehittämisestä kiinnostuneita oikeuskelpoisia yhteisöjä voidaan ottaa yhdistyksen kannattajajäseniksi. Kannattajajäsenten edustajilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenyyttä yhdistykseen anotaan kirjallisesti. Jäsenyydestä päättää hallitus.
4 § Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous.
5 § Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka kirjallisesta kehoituksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen.
6 § Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä viisi muuta jäsentä. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Puheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja viideksi peräkkäiseksi kaudeksi, jolloin heidän yhtäjaksoinen toimiaikansa hallituksessa voi olla korkeintaan kymmenen vuotta. Erovuorossa ovat joka toinen vuosi puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja kaksi muuta jäsentä sekä joka toinen vuosi varapuheenjohtaja, sihteeri ja kolme muuta jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä muuta hallituksen jäsentä on läsnä.
7 § Hallituksen tehtävänä on: hoitaa yhdistyksen asioita ja edustaa sitä panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset hoitaa yhdistyksen taloudellista toimintaa antaa vuosikokoukselle kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä toimintavuotena ryhtyä muihin yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisiin toimiin.
8 § Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa helmi- maaliskuun aikana sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä ilmoitetun asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava jäsenille kirjeitse vähintään 14 päivää ennen kokousta.
9 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta ja tilintarkastuskertomus. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Määrätään jäsenmaksun suuruus. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 6 §:n mukaisesti. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma. Jos yhdistyksen jäsen tekee hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä esityksen yksilöimänsä asian käsittelystä vuosikokouksessa, hallituksen tulee ottaa asia vuosikokouksessa käsiteltäväksi.
10 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
11 § Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa äänestyksessä vähintään ¾ annetuista äänistä.
12 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat käytettäväksi sairaala- tai laitoshygienian alaan kuuluvan tutkimustyön edistämiseen.