Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt – Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry

Yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen uudistuneet säännöt. Nämä säännöt ovat tulleet voimaan 22.5.2024.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry, Smittskyddsföreningen i Finland rf ja sen kotipaikka on Helsinki.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää infektioidentorjuntaa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä sekä siihen liittyviä tutkimus- ja kehittämistöitä sekä toimintakäytänteitä. Tarkoituksena on moniammatillinen toiminta, jossa yhdistyksen toimilla
edistetään potilas- ja asiakasturvallisuutta sekä henkilökunnan työturvallisuutta infektioidentorjunnan kautta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
o järjestää luento- ja koulutustilaisuuksia, kokouksia sekä juhlia
o tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja
o harjoittaa julkaisutoimintaa
o harjoittaa toimintaa alajaoksissa
o harjoittaa muuta infektioidentorjuntaa edistävää toimintaa
o olla yhteistoiminnassa muiden alan yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä infektioidentorjunnasta ja sen kehittämisestä kiinnostunut virka- tai toimihenkilö tai alan ensimmäistä tutkintoa suorittava opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan
hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallituksen jäsenelle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin. Varsinaisella jäsenellä, kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Kannattavan jäsenen edustajilla ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jäsenen velvollisuus on suorittaa hänen jäsenyyslajillensa määritelty vuotuinen jäsenmaksu. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka kirjallisista kehotuksista huolimatta laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen. Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen myös, mikäli hän toimillaan rikkoo yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa tai muutoin toimii sääntöjen vastaisesti.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika ja hallituksen jäsenen toimikauden pituus on kaksi vuotta. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Puheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoitaja voidaan valita korkeintaan viideksi peräkkäiseksi kaudeksi, jolloin heidän yhtäjaksoinen toimiaikansa hallituksessa voi olla korkeintaan kymmenen vuotta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen alajaostolla voi olla omaa tilitoimintaa, johon sovelletaan yhdistyksen ja hallituksen velvoitteita kuten yhdistyslaissa on määritelty.
8. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi toukokuussa. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Kannattavan jäsenen edustajilla ja
kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
10. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös tai vuosilaskelma ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen tai vuosilaskelman vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen sekä mahdollisten palkkioiden suuruudet sekä tulo- ja menoarvio
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. päätetään hallituksen koko ja valitaan hallituksen jäsenet
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö.
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen
edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.