Yhdistyksen historiaa

Yhdistyksen aiempien historiatietojen osalta ”tekstin tarkistus ja kirjoitus on vielä kesken”.

Suomen Sairaalahygieniayhdistys ry:n nimi muuttui 2019. Yhdistyksemme uudeksi nimeksi tuli jäsenistömme päätöksellä Suomen infektioidentorjuntayhdistys ry (lyhenne Sity ry.).  Myös jäsenlehtemme Suonmen Sairaalahygienialehden nimi muuuttui ja se on nyt Infektioidentorjunta -lehti.

Nimenmuutoksen taustalla oli ajatus siitä, että hoitoa ja hoivaa annetaan enenevässä määrin myös sairaalan ulkopuolella ja sana hygienia ei kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla laajaa infektioiden torjuntakeinojen arsenaalia.